คำนิยามชื่อโครงการ EMIS:

E - Endeavor (ความพยายาม, ความบากบั่น, ความอุตสาหะ)

M- Mastery (ความเชี่ยวชาญ)

I - Integrity (ความซื่อสัตย์)

S - Sincerity (ความจริงใจ)