ปฏิทินโครงการ

ที่ รายละเอียด วันที่จัดโครงการ
1 โครงการ Welcome to PKRU ตุลาคม 2563
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารภาษาไทยและหน้าที่พลเมืองสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ตุลาคม 2563
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสู่ความเป็นสากล ตุลาคม 2563
4 โครงการศึกษา เรียนรู้ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมภูมิภาคอันดามัน ตุลาคม 2563
5 นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ http://reg.pkru.ac.th 6-25 พฤศจิกายน 2563
6 เปิดภาคเรียน 9 พฤศจิกายน 2563
7 โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ รอกำหนดการอีกครั้ง

 

หมายเหตุ

- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม