ปฏิทินโครงการ

ที่ รายละเอียด วันที่จัดโครงการ
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารภาษาไทยและหน้าที่พลเมืองสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 21-22 ตุลาคม 2562
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสู่ความเป็นสากล 24-25 ตุลาคม 2562
3 โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเยือนวิถีชนคนภูเก็ตและศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวไทย 28-29 ตุลาคม 2562
4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 31 ตุลาคม 2562
5 นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ http://reg.pkru.ac.th 12-30 ตุลาคม 2562
6 เปิดภาคเรียน 15 ตุลาคม 2562
7 โครงการลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 11 พฤศจิกายน 2562
8 โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติ (งานขึ้นปีใหม่) 25 ธันวาคม 2562
9 โครงการสายใยรักไทยจีน (วันตรุษจีน) 25 มกราคม 2563
10 โครงการ OPEN HOUSE for PARENTS รอกำหนดการอีกครั้ง

 

หมายเหตุ

- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม