1

 

ชื่อ : ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม

ตำแหน่ง : ประธานโครงการ "การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ"