1

 

ชื่อ : อาจารย์ ดร. เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

                ประธานโครงการ "การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ"

 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (พ.ศ.2544)

ปริญญาโท :  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ.2552 )

ปริญญาเอก : นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ.2562)

อื่น : สอบผ่านหลักสูตรการอบรมวิชาว่าความของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2547)

 

งานวิจัยและงานตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิชาการ

  • การแต่งงานกับเด็ก วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ ๒๓ (เดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๕) (ASEAN Citation Index) ผู้จัดทำร่วม ดร.ชำนาญ ชาดิษฐ์
  • มาตรการปราบปรามและกำหนดโทษทางอาญาผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติมาตรการปราบปราม ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ นำเสนอผลงานวิจัยโครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้จัดทำร่วม พ.ต.ต.ดร. กิตติมศักดิ์ เปียยก และ อ.ปิยวรรณ ขาวพุ่ม
  • ความรับผิดของนายจ้างผู้แทนนิติบุคคล นำเสนอผลงานวิจัยโครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้จัดทำร่วม อ.บุญยกร พนมอุปการ
  • ระยะเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อการสอบสวนหรือฟ้องคดีของไทยเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่น วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ฉบับปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้จัดทำร่วม อ.อาริษา รุจิรวนิชวงศ์
  • ปัญหากฎหมายภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บในจังหวัดภูเก็ต นำเสนอผลงานวิจัยโครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้จัดทำร่วม อ.บุญยกร พนมอุปการ
  • สิทธิของประชาชนหรือชุมชนในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้รับประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ปี ๒๕๖๖)

บทความวิจัย

  • การใช้ดุลพินิจและความเหมาะสมในการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ วารสารดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๒ (ฉบับที่ ๓) เดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้จัดทำร่วม พ.ต.ต. ดร.กิตติมศักดิ์ เปียยก
  • การพัฒนากฎหมายคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรกรรม ศึกษาเฉพาะกรณีการเพาะปลูก วารสารดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๒ (ฉบับที่ ๑) เดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๕
  • ปัญหากฎหมายแรงงานไทยต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๒ ผู้จัดทำร่วม อ.บุญยกร พนมอุปการ
  • การศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชาวนา กรณีศึกษา : บ้านพงษ์ศรี หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นำเสนอผลงานวิจัยโครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้จัดทำร่วม อ.ปิยวรรณ ขาวพุ่ม

 

ตำแหน่งบริหาร

2562-ปัจจุบัน     ประธานโครงการ "การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ"

2561-ปัจจุบัน     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

2561-2562       รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

2560-2561       ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

2556-2559       ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

 

ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานภายนอก

2562-ปัจจุบัน     คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ ๑๗๖๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดภูเก็ต  

2561-ปัจจุบัน     ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ณ นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน