1

 

ชื่อ : อาจารย์บุญยกร พนมอุปการ

ตำแหน่ง : รองประธานโครงการฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา