1

 

ชื่อ : ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ

ตำแหน่ง : รองประธานโครงการฝ่ายบริหารและภาพลักษณ์องค์กร