วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. โครงการ “การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ” ร่วมกับ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมการสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ กลุ่มเรียน ENG 622 ณ ห้องประชุมสโรชา โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ เพื่อ เสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ให้นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมต่อไป

LINE ALBUM สมมนาหลงฝกสอน 1 ๒๓๐๓๑๙ 12

LINE ALBUM สมมนาหลงฝกสอน 1 ๒๓๐๓๑๙ 7

LINE ALBUM สมมนาหลงฝกสอน 1 ๒๓๐๓๑๙ 8

LINE ALBUM สมมนาหลงฝกสอน 1 ๒๓๐๓๑๙ 2

LINE ALBUM สมมนาหลงฝกสอน 1 ๒๓๐๓๑๙ 6