Logo1 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

เรื่อง  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนากระบวนทัศน์ทางวิชาการ

และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

รายละเอียด